Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu OHM,s.r.o.
Článok I.
Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov a e-shopu www.ohm.sk je spoločnosť OHM, s.r.o., so sídlom Handlovská 26, SK-851 01, Bratislava, IČO: 35 882 468,DIČ:2021816500, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka 31382/B.

2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

5. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej/faxovej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.

Článok II.
Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.Nie sme plátci DPH .

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

3. Výnimkou je cena poštovného v prípade vyššej hmotnosti objednaného tovaru nad 5 kg / Cesnak Appetit a Český karamel /.Cena poštovného bude vypočítaná z celkovej hmotnosti objednaného tovaru a následne zaslaná e-mailom objednávajúcemu.

Článok III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope predávajúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy za objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

3. Kupujúcemu po vytvorení objednávky v e-shope bude odoslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom, kde budú uvedené informácie a údaje potrebné k úhrade objednaného tovaru. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 1. tohto článku.

4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV.
Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 

·  platba vopred bankový prevodom: ČSOB ,a.s. Pobočka : Panónska cesta 5/A ,815 63 Bratislava,Číslo účtu : 4001293421/7500,SWIFT : CEKOSKBX,IBAN :SK53 7500 0000 0040 0129 3421

· platba na dobierku

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Lehoty doručenia:

Od objednávky zasielame objednaný tovar do 3 pracovných dní.

Lehota doručenia je len orientačná, závisí na dostupnosti tovaru v centrálnych skladoch výrobcu, distribútora.

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty.

7. Výnimkou je cena poštovného v prípade vyššej hmotnosti objednaného tovaru nad 5 kg / Cesnak Appetit Český karamel /.Cena poštovného bude vypočítaná z celkovej hmotnosti objednaného tovaru a následne zaslaná e-mailom objednávajúcemu.

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Tovar sa doručuje balíkovou službou pošty alebo kuriérskou službou pošty. Tovar zasielame v čo najkratšom čase (podľa dostupnosti na centrálnych skladoch) po obdržaní, resp. potvrdení platby. Za chyby a zdržania zásielok spôsobené poštou a kuriérskou službou nezodpovedáme. Za prípadné  colné poplatky a zadržania tovaru na colnici mimo priestoru Európskej Únie, priestoru EHS, nezodpovedáme.

2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto  služby.

3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

Článok VIII.
Storno objednávky

1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku.

2. O stornovanie objednávky môžete požiadať, len ak je v štádiu prijatá a nevybavená, a to emailom alebo telefonicky.

3. ​ Storno objednávky zo strany predávajúceho

          Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

· tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u výrobcu tovaru.

· nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 21 dní.

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

2.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť bezodkladne informovať predávajúceho a to emailom alebo faxom, následne písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ musí bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

2. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

5. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.
Reklamácie

1. Vybavovanie reklamácii sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom

2. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

     

     3.  Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanický nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane manuálov, kópie faktúry a záručného listu na adresu prevádzkovateľa.

     4.  Náklady na dopravenie reklamovaného tovaru k predávajúcemu znáša kupujúci.

     5.  Reklamácie sú vybavované emailom: info@ohm.sk

Článok XI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:

·  prevziať objednaný tovar,

·  zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

·  prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

     3. Predávajúci je povinný:

· dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

· spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.                                                                  

Článok XII.
Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.​

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky, ktoré nájdete v sekcii Reklamačný poriadok.

3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasi s ich znením. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu a nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.júna 2016.

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@ohm.sk. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 nájdete tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.